Die näggschte Aläss im 2018 wie folgt:: Sujetsitzig Mittwuch, 26. Septämber 20.00h Jubelalass Samschdig, 20. Oktober 19.00h 26. Glaibasler Källerabstieg Samschdig,   3.  Novämber 18.00h                                                                           Runzlebieger 1968