Die näggschte Aläss im 2019 wie folgt:: Plaggedde usgoob Samschdig,   5. Januar ab 14.00h bis 16.30h Fasnachtssitzig Samschdig, 16. Februar 19.00 zum Ässe                                                                           Runzlebieger 1968